30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 428 قانون مدنی

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

error: