30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 426 قانون مدنی

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

error: