30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 425 قانون مدنی

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

error: