30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 423 قانون مدنی

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

error: