30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 422 قانون مدنی

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

error: