30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 420 قانون مدنی

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

error: