30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 42 قانون مدنی

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار میگردد.

error: