30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 419 قانون مدنی

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

error: