30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 418 قانون مدنی

اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

error: