30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 417 قانون مدنی

غبن در صورتی فاحش است که عرفا” قابل مسامحه نباشد.

error: