30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 416 قانون مدنی

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

error: