30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 415 قانون مدنی

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

error: