30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 414 قانون مدنی

در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

error: