30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 411 قانون مدنی

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

error: