30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 41 قانون مدنی

عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

error: