30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 408 قانون مدنی

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

error: