30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 407 قانون مدنی

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

error: