30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 406 قانون مدنی

خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

error: