30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 405 قانون مدنی

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذا آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهند داشت.

error: