30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 403 قانون مدنی

اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

error: