30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 401 قانون مدنی

اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

error: