30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 400 قانون مدنی

اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملین است.

error: