30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 40 قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

error: