30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 399 قانون مدنی

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

error: