30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 398 قانون مدنی

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خیار شرط

error: