30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 397 قانون مدنی

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

error: