30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 396 قانون مدنی

خیارات از قرار ذیلند:

1- خیار مجلس.

2- خیار حیوان.

3- خیار شرط.

4- خیار تاخیر ثمن.

5- خیار رویت و تخلف وصف.

6- خیار غبن.

7- خیار عیب.

8- خیار تدلیس.

9- خیار تبعض صفقه.

10- خیار تخلف شرط.

error: