30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 394 قانون مدنی

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

error: