30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 393 قانون مدنی

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

error: