30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 390 قانون مدنی

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا” با جزا” مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

error: