30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 39 قانون مدنی

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

error: