30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 389 قانون مدنی

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

error: