30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 388 قانون مدنی

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

error: