30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 386 قانون مدنی

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

error: