30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 383 قانون مدنی

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

error: