30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 381 قانون مدنی

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

error: