30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 378 قانون مدنی

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

error: