30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 376 قانون مدنی

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

error: