30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 374 قانون مدنی

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

error: