30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 373 قانون مدنی

اگر مبیع قبلا” در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

error: