30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 372 قانون مدنی

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

error: