30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 370 قانون مدنی

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

error: