30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 369 قانون مدنی

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا” آنرا تسلیم گویند.

error: