30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 368 قانون مدنی

تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا” تصرف نکرده باشد.

error: