30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 367 قانون مدنی

تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

error: