30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 366 قانون مدنی

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

error: