30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 365 قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

error: