30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 362 قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحا” واقع شده باشد از قرار ذیل است :

1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.

2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.

3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.

4- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.

error: