30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 361 قانون مدنی

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

error: