30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 360 قانون مدنی

هر چیزی که فروش آن مستقلا” جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

error: